Tiimityö on parhaimmillaan luovaa yrittämistä

Blogi

Tiimityö on työskentelyä ryhmässä jolla on yhteinen päämäärä jossain tietyssä projektissa. Tiimin jäsenillä on yhteinen missio ja heillä on mahdollisuus suunnitella oma työnsä. Ryhmässä on vähintään kaksi jäsentä, jotka toimivat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja joilla on yhteinen tavoite. Tiimityö ei tarkoita lyhytaikaisia edustustehtäviä, eikä pientä työyksikköä joka työskentelee keskenään päivittäin samalla formaatilla, ja saman työnjaon mukaan.

Tiimityö on parhaimmillaan luovaa yrittämistä

Tiimityöhön uskotaan vakaasti ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin yrityksen kehityksen kannalta. Luottamus tiimityöskentelyn voimaan elää siinä, että se tarjoaa monipuolista osaamista ja kekseliäitä ratkaisuja sekä parantaa yrityksen tulosta. Ryhmätyöskentelyn voima on kiistaton, mutta toteutuuko se aina käytännössä, on toinen juttu.Työryhmän runko on suunniteltava huolellisesti, ja nimenomaan se, keitä tiimiin kuuluu. Projektista riippuen, on oleellista että ryhmään saadaan koottua henkilöitä joilla on ammattitaitoa ja luovuutta kyseisen projektin teemaan liittyen. Samalla voidaan ajatella että ryhmässä olisi mukana niitä jotka osaavat ajatella “laatikon ulkopuolella”, eli sellaisia, joiden kekseliäisyys ulottuu tavanomaisen ja rajatun ajattelumaailman ulkopuolelle.Porukalla tekeminen koetaan kannustavaksi ja tuotteliaaksi tavaksi suunnitella ja toteuttaa. Tiimityö perustuu vuorovaikutukseen tiimin jäsenten kesken. Vuorovaikutusosaamisessa kiteytyy tiedot, taidot ja osaaminen, joita tarvitaan tämänkaltaisessa työskentelyssä. Ei pidä unohtaa että vuorovaikutusosaaminen ei perustu siihen mitä joku yksilö osaa, vaan yhteisymmärrykseen millä tasolla tiimi työskentelee, ja millaista on osaava ryhmätyö.Mikäli tiimi kootaan pitkäkestoista projektia varten, tärkeäksi tulevat jäsenten välinen vuorovaikutustaito ja jäsenten keskinäinen läheisyys. Tiimin jäsenet olettavat oppivansa tuntemaan toisensa aika hyvinkin ajanmittaan, ja samalla saadaan luottamus, luovuus ja innostus keskitettyä ryhmään intensiivisemmin. Lyhytaikaisten projektien osalta jäsenten välinen läheisyys ei ole niin oleellista, ennemmin arvostetaan tehokasta ja innovatiivista otetta projektin toteuttamisessa.

Vaikka tiimityössä on kyse ryhmän kollektiivisesta toiminnasta ja yhdessä luomisesta, tiimistä on hyvä löytyä pari tiimin vetäjää. Johtajuus tiimissä kannattaa jakaa, jolloin tehokkuus nousee. Tiimityössä myös demokraattinen päätöksenteko on tärkeää. Tiimityössä voidaan hyödyntää erilaisia pedagogisia keinoja, kuten leikkejä, tarinoita ja huumoria avaamaan tarvittava luova ajattelu. Tiimityö voi olla erittäin intensiivistä ja palkitsevaakin. On vain muistettava se raja mikä menee työyhteisön ja yksityiselämän välillä. Vaikka projekti olisikin suunnattoman mielenkiintoinen, sen ei pidä anna vaikuttaa liikaa muuhun elämään.

Tiimityön sudenkuopat

Vaikka voisi ajatella, että on mukavaa mikäli samaan tiimiin valitaan työpaikalta henkilöitä jotka ovat jo muutenkin kavereita keskenään, sillä hehän tulevat hyvin toimeen ja saavat näin ollen paljon aikaiseksi. Tämä voi osoittautua juuri päinvastaiseksi. Ihmisten keskinäiset suhteet perustuvat aivan erilaiseen ympäristöön, ei työpaikkaan.

Tiimityön sudenkuopat

Liian tuttavallinen käytös tiimissä voi jarruttaa projektia kun aika menee vitsaillessa ja naureskellessa, ja keskittyminen varsinaiseen asiaan herpaantuu. Toisia tiimin jäseniä voi myös tulkita väärin ja liian hätiköiden, mikäli ajattelee että tuntee ihmisen hyvin, ja tietää miten he ajattelevat. Tämä voi aiheuttaa ikäviäkin yllätyksiä, sillä monet ihmiset ovat erilaisia ajattelijoita työpaikalla ja yksityiselämässä. Samat henkilöt eri projekteissa voivat myös aiheuttaa sekavuutta ja eriäviä mielipiteitä. Ihmisillä on tapana kokea erittäin vaikeaksi luopua omista opituista toimintatavoista. Samat vuorovaikutustavat eivät välttämättä pelaa kaikissa ryhmissä, ja siihen on myös mukauduttava. On hyvä tunnustella etukäteen miten tiimissä on aikomus toimia ja millaisia eriäviä käsityksiä ja tapoja toimia ryhmän jäsenillä on. Jotkin toimintatavat saattavat tuntua osaamattomuudelta toisenlaisessa työryhmässä, mikäli odotukset eroavat kovasti toisistaan. Jossain aikaisemmassa tiimissä on totuttu tiettyyn malliin päätöksenteossa ja johtamisvuorovaikutuksessa. Nykyisessä tiimissä tämä voi tuntua täysin vääränlaiselta ja amatöörimäiseltä tavalta toimia. Toisaalta tiimityöskentely on hauskaa, innovatiivista ja saa ajattelemaan uudella tavalla, sekä oppimaan paljon kollegoista. Ripaus luovaa hulluutta ei myöskään ole pahitteeksi.