Ekonomistin ura

Blogi

Rahoitukseen, laskentatoimeen ja talouden tutkimiseen keskittyvä ekonomistin ura kiinnostaa tämän päivän nuoria kovasti. Miksipä näin ei olisi, kun ura tarjoaa hyvät tulevaisuuden näkymät sekä mahdollisuuden työskennellä ulkomailla – ekonomisti ammattina on myös globaaleilla markkinoilla kovassa nousussa.

Ekonomisti, eli kauppatieteiden akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö, voi työskennellä erittäin monipuolisissa tehtävissä. Valmistuneet opiskelijat voivat löytää töitä muun muassa liiketoiminta-asiantuntijana, analyytikkona, yritys- ja riskiasiantuntijana ja tutkijana. Myös pankkipuolella ekonomistilla on hyvät uranäkymät, tyypillisiä työnimikkeitä ovat esimerkiksi pankkiiri, finanssisihteeri ja rahoitusneuvoja. Toimistoissa he voivat toimia vaikkapa palkanlaskijoina tai verovastaavina. Yhdistävänä tekijänä kaikissa tehtävissä ovat numerot. Ekonomistin ura sopiikin erityisesti henkilöille, joilla on hyvä numeroiden ymmärtämisen taito ja aito innostus niiden tulkintaa kohtaan. Työnantajina toimivat niin yritykset, oppilaitokset kuin valtiokin.  Työttömyys alalla on suhteellisen matala jääden vain noin viiteen prosenttiin. Ekonomistin koulutuksen arvostus näkyy myös palkoissa. Yleisesti voidaan sanoa, että roolit, joissa ekonomisti toimii, ovat hyvin palkattuja. Heidän mediaanipalkkansa on yli 4000 euroa kuukaudessa, ja parhaiten palkituissa tehtävissä se nousee helposti yli 5000 euroon.  Palkkataso koostuu kolmesta eri osasta: työn vaativuustasosta, henkilökohtaisesta osasta ja tulososasta. Työn vaativuustasossa tarkastellaan varsinaisia työtehtäviä koskevia osia ja mahdollista vastuuta. Henkilökohtaisessa osassa vaikuttavat esimerkiksi työkokemus, työn laatu ja itsenäisyys. Tulososaa katsotaan aina yrityskohtaisesti, ja käytännöt voivat vaihdella.

Miten päästä ekonomiksi?

Kauppatieteitä pääsee nykyään lukemaan yli kymmenessä suomalaisessa yliopistossa. Opintopolku lähtee käyntiin peruskoulun jälkeen, jolloin opiskelija lähte suorittamaan toisen asteen opintoja. Taloustieteen opintoihin tähtääviksi toisen asteen opinnoiksi sopivat hyvin lukio tai ammattikoulun kauppaoppilaitos. Halutessaan nämä kaksi vaihtoehtoa voidaan myös yhdistää suorittamalla kaksoistutkinto.  Toisen asteen opintojen jälkeen taloustieteiden opiskelijaksi haluava voi osallistua korkeakoulujen yhteishakuun. Hakijoita on joka vuosi runsain määrin, joten lukeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Perinteisesti Helsingin, Tampereen ja Turun korkeakouluihin on suurimmat määrät hakijoita. Ensimmäiset korkeamman tason opinnot kestävät normaalisti noin kolme vuotta. Ammattikorkeakoulun alemmasta tutkinnosta valmistutaan kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK). Tämän jälkeen voidaan opintoja vielä jatkaa tähtäimessä kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM). Keskimäärin tämä ylempi maisterintutkinto saadaan vietyä loppuun kahdessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinto oikeuttaa käyttämään nimitystä ekonomisti. Opinnot pitävät sisällään monipuolisesti muun muassa laskentatoimen, juridiikan, taloustieteen, rahoituksen ja johtamisen oppeja. Mikäli vain mahdollisuus aukenee, opintojen aikana on erittäin suositeltavaa suorittaa opiskelijavaihtoja ulkomailla. Yritykset arvostavat suuresti kansainvälistä kokemusta. Myös kielten opiskeluun kannattaa panostaa, sillä ekonomina voidaan lähteä luomaan uraa myös kansainvälisesti. Englanti on tärkein opiskeltava kieli, mutta nyky-Euroopassa myös saksan kielen osaajia etsitään kiihtyvällä tahdilla. Tampereen yliopiston tekemän katsauksen perusteella yli puolet kauppatieteellisestä valmistuneista kokee, että työelämän vaatimustaso vastaa heidän koulutustasoaan. Tämä kertoo paljon tyytyväisyydestä ammatinvalintaan. (Lähde: Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden sijoittumisseuranta).

Mitä odottaa ekonomistin uralta?

Ekonomistin ura vaatii tietynlaista pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Tästä syystä työsuhteet ovat lähes aina sitovia, eikä työ sovikaan freelancereille. Työhön sitoutuminen tuo tietysti mukanaan myös etuja. Uralla on helppo päästä eteenpäin ja työedut ovat usein hyvät. Työpaikka on vakaa ja turvallinen, mikä mahdollistaa myös pidempikantoisten suunnitelmien tekemisen. Työntekijän tulee kuitenkin olla valmis sitoutumaan paikkakuntaan.

Mitä odottaa ekonomistin uralta?

Työ tarjoaa haastellisuutta ja mahdollisuuden toimia asiantuntijaroolissa. Usealla ekonomin uraan pyrkivällä on lopullisena tavoitteena päästä johtavaan asemaan, mikä on hyvin saavutettavissa. Työajat ovat lähes aina säännölliset, sallien tarvittaessa pienen jouston niin työnantajan kuin työntekijänkin suuntaan. Tämä ansiosta ekonomin uran valinnut onnistuu pitämään helposti eri elämänalueet tasapainossa.